سایر محصولات

چسب لمینت تیشو
  • محصول مورد نیاز بر اساس تجهیزات و شرایط مصرف قابل فرموله شدن است.
  • بسته بندی : دبه 20 کیلوگرمی
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.
چسب اندیگ دستمال دلسی
  • محصول مورد نیاز بر اساس تجهیزات و شرایط مصرف قابل فرموله شدن است.
  • بسته بندی : دبه 20 کیلوگرمی
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.
روغن پاک کننده دستگاه دستمال دلسی
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
  • محصول مورد نیاز بر اساس تجهیزات و شرایط مصرف قابل فرموله شدن است.
  • بسته بندی : بشکه 220 لیتری
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.